Share


Beka Ghviniashvili's Gold in Abu Dhabi

2022-10-23 17:45:55

GOLD - Beka Gviniashvili (-90kg)

SILVER - Sophio Somkhishvili (+78kg)