Share


Lasha Shavdatuashvili won Abu Dhabi Grand Slam

2018-10-28 10:11:56

GOLD - Lasha Shavdatuashvili (-73kg)