Share


2-3 December 2017, Grand Slam, Tokyo, Japan

2017-12-02 11:59:58

Georgian Team

-66kg - Vazha Margvelashvili

-90kg - Ushangi Margiani

-100kg - Varlam Liparteliani